Manifest

1. Reformime valla juhtimise

 • Vallavanema valime avaliku konkursi korras
 • Volikogus ei moodusta poliitilist koalitsiooni, vaid teeme koostööd inimestega parimate ideede elluviimiseks
 • Anname oma asjade üle otsustusõiguse kogukondadele
 • Võtame kasutusele kaasava eelarvemenetluse
 • Muudame vallajuhtimise läbipaistvaks ja kaasaegseks
 • Alustame sisulisi läbirääkimisi Loksa linnaga, et oleks võimalik teadlikult otsustada tuleviku üle
 • Kavandame investeeringud läbi avatud planeerimise ja kinnitame need eelarvestrateegias ning peame volikogus sellest kinni
 • Esindame ja kaitseme vallaelanike ja kogukondade huve riigi erinevate ametkondade tasandil
 • Koostame valla kinnisvarastrateegia hoonete jätkusuutlikuks haldamiseks ning kinnisvarakulude kokkuhoiuks
 • Viime läbi avaliku arutelu teemal Kuusalu vald 2030, mille tulemusena koostame valla pikaajalise arenguvisiooni

2. Loome vallale selge ja eristuva kuvandi ning kujundame Kuusalust merevalla

 • Leiame üles valda iseloomustavad väärtused ning muudame meid nähtavaks
 • Kutsume tegusaid inimesi ja ettevõtteid meile tulema, elama ja investeerima, arendades selleks vajalikke tingimusi ja teenuseid
 • Hoolime oma elukeskkonnast ja otsime alati mõistliku tasakaalu ettevõtluse ja looduse vahel
 • Koostame strateegia merendusega seotud potentsiaali kasutusele võtmiseks sise- ja välisturismi, hobi- ja kutselise kalanduse,
  merekultuuripärandi ning huvihariduse valdkondades
 • Moodustame kogu valla merepiiri ulatuses külalisaluste vastuvõtuks avatud sadamate ja randumiskohtade võrgustiku ning paneme selle
  toimima mereväravana
 • Valla üldplaneeringuga loome kogukonnale igas külas vaba ligipääsu merele

3. Korrastame ja uuendame haridusvõrgu

 • Viime valla haridusvõrgu juhtimises ja kuludes ellu vajalikud muudatused eesmärgiga pakkuda konkurentsivõimelise kvaliteediga kaasaegset haridust
 • Loome eeldused tulemuslikeks läbirääkimisteks riigiga gümnaasiumi rajamiseks Kuusallu
 • Kuusalu kooli hoonekompleksi gümnaasiumi osa laienduse planeerimisel loome võimalused ka Kuusalu Kunstide Kooli jaoks
 • Korrastame Kolga kooli spordirajatised ning kujundame koolist ja rahvamajast ühtse kompleksi
 • Uuendame valla koolide ja lasteaedade tervisliku toitumise põhimõtteid ja korraldust

4. Kujundame Kuusalu alevikust vallakeskuse

 • Loome kiriku ja tervisekeskuse vahelisest autode parklast elanikele ja külalistele atraktiivse Kuusalu peaväljaku
 • Rajame tehase ja ehituspoe vahelisele maa-alale parkimise ning ühistranspordi ala
 • Alustame tervisekeskuse ja Kuusalu Kunstide Kooli kasutuses olevate hoonete baasil teenusmaja loomist (vallavalitsus, perearstikeskus,
  raamatukogu, konstaablipunkt, postkontor, turismiinfopunkt jne)
 • Leiame Kiiu mõisale avaliku ideekonkursi kaudu uue funktsiooni

5. Arendame laste ja noorte huviala tegevusi

 • Kahekordistame spordiklubide laste treeningrühmade toetusteks eraldatava eelarve
 • Suuname kaevandustasude ülelaekumisest tekkivad vahendid täiendavalt laste huvitegevusse
 • Loome noortekeskuste juurde fondi laste ja noorte omaalgatuste toetamiseks
 • Toetame laste ja noorte tervisega seotud teadlikkuse tõstmist

6. Parandame elanikkonna turvalisust

 • Toetame valla eelarvest vabatahtlike ühendusi, kes tegelevad elanike turvalisuse tagamisega
 • Oleme riigile turvalisuse küsimuses nõudlikuks partneriks
 • Rakendame tööle valla kriisikomisjoni ning tõstame elanike teadlikkust ja oskusi kriisiolukorraga toimetulekuks

Kõik igapäevased omavalitsusele pandud ülesanded (sotsiaalteenused, teedeehitus
ja hooldus, prügivedu, kommunaalteenused jne) täidame parima kvaliteediga
nagunii!