Kuusalu valla avatud juhtimise kokkulepe

Valimisliit Üks Kuusalu Vald on koostanud kõigile Kuusalu vallavolikogus esindatud poliitilistele jõududele valla avatud juhtimise põhimõtete ettepaneku, mille alusel loodame leida koostöö võimaluse valla juhtimiseks ning arendamiseks. Laiem eesmärk on, et need põhimõtted saaksid Kuusalu valla juhtimise osaks ning ei sõltuks valimistsüklist ega -tulemusest. Oleme saatnud avatud juhtimise kokkuleppe projekti tutvumiseks ning arvamuse saamiseks kõikidele volinikele valimisliitudest.

 

KUUSALU VALLA AVATUD JUHTIMISE KOKKULEPE

Käesolev kokkulepe on avatud liitumiseks kõigile volikogu liikmetele, kes soovivad ühiselt rakendada oma teadmised, tahte ja energia Kuusalu valla kiiremaks tasakaalustatud arendamiseks ning valla ees seisvate probleemide lahendamiseks ilma edasise venitamiseta, eelistades selgelt valla huve voliniku isiklikele ja valimisliidu/erakonna poliitilistele huvidele.

 

Volinikud koostavad igal aastal koos eelarvega tegevuskava lahendamist vajavate põhiprobleemide kohta. Perioodil 2017-2021 vajavad järgmised põhiteemad lahendamist:

 

 1. KAASAMINE otsustusprotsessides ei ole olnud piisav, tuleb leida uusi toimivaid lahendusi kogukondade kaasamiseks oma asjade otsustamisse. Suurendame kaasava eelarvemenetluse või muul sobival viisil kogukonnaprojektide rahastust.
 2. VALLA KUVAND vajab arendamist, tuleb tõsta esile valda iseloomustavad väärtused ning muuta läbi vajalike tegevuste nähtavaks. Töötame välja valla kuvandi arendamise kava ning alustame selle elluviimisega.
 3. HARIDUSE kvaliteet on valla konkurentsivõime võtmeküsimus. Muutuva õpikäsitluse võimaldamiseks optimeerime koolivõrgu juhtimise ja kulud, lahendame Kuusalu Keskkooli ruumiprobleemi, renoveerime Kolga kooli spordirajatised, uuendame koolide ja lasteaedade tervisliku toitumise korralduse.
 4. EAKATE HOOLEKANDE teenuste maht ja kvaliteet vajab arendamist. Kaalume Kuusallu pansionaadi ehitamist ja võimalikke alternatiive ning viime valitud lahenduse ellu.
 5. HUVIHARIDUS on valla üks tugevusi. Suurendame laste huvitegevuste ja sportimisvõimaluste rahastamist, loome fondi noorte omaalgatuste rahastamiseks.
 6. TEEDE ARENGUKAVA viime kiirendatud korras ellu ja täiendame seda, et kõik olulised vallateed saaksid tolmuvabaks.
 7. VALLA ÜLDPLANEERING on oluline alusdokument ja ühiskondlik kokkulepe, mis loob eeldused valla tasakaalustatud arenguks. Viime lõpuni uue üldplaneeringu koostamise ning kehtestamise.
 8. MERENDUSEGA seotud potentsiaali kasutusel võtmiseks turismi, kalanduse, kultuuripärandi ja huvihariduse valdkondades koostame strateegia ning loome eeldused, et kogu valla merepiiri ulatuses sadamate ja randumiskohtade koostöövõrgustik hakkaks tööle mereväravana.
 9. VALLA STRATEEGIADOKUMENDID (arengukavad, planeeringud, eelarvestrateegia)  on täitmiseks, muutunud vajadustele reageerimiseks menetleme avalikult ja läbipaistvalt asjakohase strateegiadokumendi muudatuse ning peame volikogus ja vallavalitsuses sellest kinni.
 10. VALLA KESKUSENA näeme Kuusalu alevikku. Valla elanikele vajalike erinevate avalike teenuste paremaks kättesaadavuseks loome ja parandame Kuusalus selleks vajalikke tingimusi.
 11. LOKSA linnaga alustame viivituseta läbirääkimisi vähemalt haridus-, sotsiaal- ja ühistranspordi valdkondade koostöö arendamiseks ning eesmärgiga ette valmistada omavalitsuste võimalikku ühinemist 2021 valimisteks.
 12. …..

 

Eesmärgiga tagada volikogu ning moodustatava uue vallavalitsuse tulemuslik tööle rakendamine ning edasine tasakaalustatud koostöö, leppisid allakirjutanud kokku järgmistes juhtimispõhimõtetes:

 

 1. VOLIKOGU ESIMEHE kandidaat on valimistel enim hääli saanud volinik.

Isiku loobumise korral leitaks uus kandidaat tema ettepanekul.

 1. VOLIKOGU ASEESIMEHE kandidaadi esitab valituks osutunud volikogu esimees.
 2. VOLIKOGU KOMISJONIDE ESIMEESTE kandidaadid leitakse läbirääkimistele teel arvestades volinike teadmisi ja kogemusi ning soove. Aseesimehe positsiooni pakutakse käesoleva kokuleppega mitte liitunud volinikele.
 3. VALLAVANEMA, ABIVALLAVANEMATE ja VALLASEKRETÄRI kandidaadid leitakse edaspidi avaliku konkursiga. Abivallavanemate, vallasekretäri ja vallavalitsuse teiste teenistujate ametikohad hoitakse apoliitilised ja need mehitatakse vallavalitsuse ettepanekul.
 4. VALLAVALITSUSE koosseisu kuuluvad vallavanem, abivallavanemad ja volinike esindajad. Käesoleva kokkuleppe allkirjastanud iga viie voliniku kohta kuulub vallavalitsusse üks esindaja. Volinike esindaja valivad ja esitavad ja asendavad viis volinikku ühiselt.
 5. KOKKULEPPE allkirjastanud volinikud kogunevad vähemalt üks kord kuus valla juhtimise ja käesoleva kokkuleppe täitmisega seotud teemade avameelseks ja konstruktiivseks arutamiseks. Kokkukutsumise ja ettevalmistamise korraldavad volikogu esimees ja vallavanem. Igal kokkuleppe osalisel on õigus tõsta üles ühist arutamist vajavaid küsimusi ja nende arutamine tuleb korraldada mõistliku aja jooksul. Otsused tehakse üldjuhul konsensuse alusel. Kui ka küsimuse teistkordsel arutamisel ei jõuta konsensuseni aga enamus kokkuleppe allkirjastanud volinikest on otsuse poolt, pannakse küsimus volikogu või vallavalitsuse istungi päevakorda.
 6. PERSONAALIAGA seotud kõik probleemid lahendatakse ühiselt heas usus, vallavolikogu ning vallavalitsuse head töövõimet silmas pidades.

 

Käesolev kokkuleppe on sõlmitud hea tahtega volikogu ja vallavalitsuse senisest tulemuslikumaks tegevuseks valla kiirema tasakaalustatud arengu ja vallaelanike huve silmas pidades.