Umbusaldusavaldus vallavanemale

Austatud Kuusalu Vallavolikogu liikmed!

Kuusalus, 2. mail 2018

 

Kuusalu valla avatud juhtimise kokkuleppe allkirjastati 17. jaanuaril kolme valimisliidu volinike poolt. Selle leppega liitus hiljem ka Reformierakonda esindav volinik. Võib öelda, et tänaseks on katseaeg läbitud ja on aeg anda hinnang selle koostöö toimimisele.

Üks Kuusalu vald ja Arenev Kuusalu vald valimisliitude esindajad on nii volikogus kui vallavalitsuses panustanud heas usus oma aega ja teadmisi vallaelu edasi viimiseks, kuid koostöö valla juhtimise korraldamisel paraku pole oodatud kvaliteeti ja tulemusi andnud. Avatud juhtimise lepe sündis valgelt lehelt, kuhu oli juba suurte tähtedega kirjutatud vallavanema nimeks Urmas Kirtsi. Seetõttu ei alanud koostöö ja usalduse otsimine valimisliitude vahel päris tavapärases ja positiivselt laetud keskkonnas. Senised kuud on paraku näidanud, et leppe alguses probleemiks olnud nõrk usaldus vallavanema suhtes on tänaseks kahanenud sootuks. Seega võtame käesoleva avaldusega vastutuse avatud juhtimise leppe mittetoimimise eest ning loeme ühtlasi omapoolselt Kuusalu valla avatud juhtimise kokkuleppe lõppenuks ja vabastame vallajuhtimise uute võimalike kokkulepete tekkeks.

Üks Kuusalu vald ja Arenev Kuusalu vald valijad on meid toetanud eesmärgiga saavutada muutusi ja arengut valla juhtimises. Vallavanem Urmas Kirtsi on osutunud valla avatud, usaldusväärsel ja vastutustundlikul juhtimisel veduri asemel piduriks ning koostöövõimetuks teiste arvamustega arvestamisel. Tema jätkamine vallavanemana muudab kahjuks valla avatud juhtimise eesmärgi saavutamatuks ning on kahjulik kogu Kuusalu valla arenguvõimalustele.

Eriti viimasel kuul on vallavalitsuse istungitel ja avatud juhtimise kokkuleppe koosolekutel toimunu olnud väga häiriv ning vallavanema võimetus ja ebapädevus valla suuremate investeerimisprojektide (Kuusalu Keskkool, Kuusalu sotsiaalmaja, Kiiu mõis jne) ettevalmistamisel on minetanud täielikult tema usaldusväärsuse. Vallavalitsuse istungi protokolli võltsimine oma tegevuse õigustamiseks välistab kahjuks igasuguse koostöö jätkumise võimaluse tänase vallavanemaga. Detailse kirjelduse nimetatud juhtumist on andnud vallavalitsuse liikmed Heino Junolainen ja Reijo Roos vallavalitsuse 19.04.2018 istungi protokolli lisatud avalduses.

Lisaks ei kannata kriitikat vallavanema personalipoliitika vallamajas, alustades palga ja struktuuri poliitikate konkurentsivõimetusest naaberomavalitsustega võrreldes ning lõpetades abivallavanemate konkursil avatud juhtimise leppe koostööpartnerite seisukohtadega arvestamata jätmisega. Vormistades ära abivallavanemateks ja tuues vallavalitsusse nimetamiseks volikogu ette inimesed, kellel vallavanemale teadaolevalt puudub volikogu enamuse toetus, on vallavanem otseselt põhjustanud vallale materiaalset kahju ja käitunud inetult ka konkreetsete inimeste suhtes.

Tuginedes KOKS § 46 ja Kuusalu valla põhimääruse § 29 sätetele allakirjutanud volinikud:

  1. algatavad umbusalduse avaldamise vallavanema Urmas Kirtsi suhtes;
  2. soovivad umbusaldushääletuseks ja uue vallavanema valimiseks või asendaja määramiseks volikogu istungi kokkukutsumist hiljemalt kuu aja jooksul.

Allakirjutanud volinikud:

Marti Hääl                           Mait Kröönström                            Andres Heinver

 

 

Kristo Palu                          Ingeldrin Aug                     Madis Jõgi                          Avo Vest