Heino Junolaineni viimane sõna umbusaldamise juurde

Väga austatud Kuusalu valla volinikud ja volikogu esimees!

Lp Daamid ja Härrad!

*Pöördumine Margus Soomi poole. Oma avalikus kirjas kutsusin Sind, kui minu umbusaldamise avalduse ettelugejat reageerima tehtud ettepanekule – esitada avalikult  isiklikud etteheiteid, millised olid minu umbusaldamise põhjuseks. Kui suudad nimetada ühe, siis lubasin, et taandan ennast ise vallavalitsuse koosseisust. Soovisin, et võtad ettepaneku vastu. Kas oled valmis seda tegema?

ETTEKANNE

Mõnevõrra kahetine on tunne seista täna siin teie ees, kuna just teie olete usaldanud täitma  vallavalitsuse liikme kohustusi  ja  arutleda ühepoolselt 11 voliniku poolt minu suhtes tehtud avalduse üle. Teie ise ei ole pidanud vajalikuks umbusalduse kohta lausuda ja olete jätnud selle mugava poliitilise termini “umbusaldamine” varju. Sestap jäävad ebaselgeks minu umbusaldamise põhjused nagu seda näeb ette Kuusalu valla PM § 29 lg 3, rääkimata etteheidetest viimase aasta jooksul, mil olen olnud vallavalitsuse nö mõlema koosseisu liige. Kuna põhjused  puuduvad, siis paratamatult meenutab situatsioon inkvisitsiooni või nõukogude aegu, kus sisulisele arupidamisele ei olnud võimalik loota ja vastu tuli võtta see, mida nomenklatuur oli ette otsustanud.

Ka täna, kus umbusaldajad hoiavad demokraatia ja rahva nimel tegutsemise silti, tegutsevad nad minu silmis pigem  tinasõduritena mõne poliitmänguri mahitusel, unustades ära tegeliku põhjuse, miks kõik siin laua ümber istuvad.

Mind huvitavad teie koostatud avalduse põhjused ja motiiv. Miks need aga puuduvad – seda proovin siin arutleda.

Mis seal ikka, alustan justkui  kohtualusele omase viimase sõnaga ja loodan, et see ei jää märkamata/kuulmata ülekande vahendusel Kuusalu valla valijatele, kes  saavad otsustada olukorra tõesuse ja tõsiduse üle.

Üldist

Oleme kahjuks ülepolitiseerinud oma väikese kogukonna, sest mingis muus võtmes, kui poliitika ei oska me enam sündmusi ja elu, iseennast ja teist inimest hinnata. Kahjuks on nii, et see poliitika, mida siin hetkel viljeletakse ei teeni kindlasti Kuusalu valla elanike huvi vaid midagi muud.

2500 aastat tagasi riigi juhtimise filosoofiale aluse pannud Laozi mõttes on oluline  juhis kõigiletänastele poliitikutele – “Teie asi on hoolitseda selle eest, et rahvas oleks rahul ja õnnelik. Mida suurem on valitsejate poliitiline võitlemine ja mida enam nad politiseerivad kogu ühiskonna elu, sunnivad kõike ja kõiki vaatama ja nägema vaid poliitilise võitluse prisma läbi, seda viletsamad valitsejad nad kokkuvõttes on ja seda vähem saab neid usaldada töös, mis nende kätte on usaldatud”.

Kas lugupeetud volinikud on selle üle arutlenud ja kas olete tänast olukorda ka sisimas soovinud?

Võite ju öelda, et mis sa jamad, meie umbusaldajad soovime seda sama mõtteviisi järgida, kuid ainult teisiti. Ent kuidas siis, on minu küsimus ja mis on siis selleks revolutsiooniliseks situatsiooniks?

Prooviks analüüsida umbusaldamise põhjuseid.

  1. Olles olnud viimase aasta jooksul nö kahe vallavalitsuse liige ning ühe nädala vallavanema kohustustes julgen esmalt tõstatada paar küsimust –  milline on olnud tänaste umbusalduse eestkõnelejate isiklik ja vahetu panus valla elanike heaolu parandamisse viimase poole aasta jooksul? Kas on olnud sisulist tahet osaleda jooksvas töös ja võtta sedakaudu vastutust valla arengu eest. Kas vastutuse võtmine tähendab tõesti ainult vajadust vahetult  juhtida. Kas vastutuse võtmine tähendab ainult tüli õhutamist ja vigade otsimist, selmet  neid parandada aidata. Antud lubaduste rikkumisest ja poliitilisest demagoogitsemisest  ei ole mõtet üldse rääkida.

Arvan, et nii ei peaks olema. Ja usun, et Kuusalu valla valijad on väga targad, et mitte leppida hämaga enda ümber.

Näitena kõrvutagem mõttes siinkohal panust vallaelu korraldamisse mõne umbusaldaja isiklike ambitsioonidega, mida oma riigiõiguslikku staatust kasutades tegelikult taga aetakse – pean silmas siin ennekõike volinikke  hr Soomi  ja hr Lootsmani.  Kummagi voliniku ühe hääle hinnaks on volikogu esimehe ja aseesimehe kohad ja vallavalitsuse arvu suurendamine nelja parteisõduri võrra.

Lugupeetud volinikud – mille nimel ja kelle eest olete valmis uue mehituse poolt 

hääletama? Kas valijate? Või kelle huve te tegelikult esindate?

Kinnitan, et tänane väga tegus ja professionaalne vallavalitsus  teeb tööd panustamise soovist lähtuvalt, omamata teisi ambitsioone peale vallale parimal viisil kasulik olemise. Kolm vallavalitsuse liiget teevad seda tööd ennekõike oma isikliku aja ja oskuste panustamise arvelt.

  • Kõrvutades kahe vallavalitsuse tegevust, pean tunnistama, et need on võrreldamatud. Kui hr U.Kirtsi poolt juhitava vallavalitsuse tegevuse sisuks oli otsuste esitamise ja nende tegemise autoritaarsus, suletus ja kogukondade vähene kaasamine, siis täna on sisuks kollegiaalsus ja spetsialistide osavõtt, nende vastutus. U.Kirtsi vallategevuse korraldamine oli suunatud enda staatuse kindlustamisele, siis tänase tegevuse sisuks on muudatuste faktiline elluviimine. Väikeses kogukonnas ei meeldi see kindlasti kõigile kohe, mistõttu muudatused on toimunud ka inimtööjõu kaotusest tingitud kibestumise hinnaga, kuid perspektiivis on selliste otsuste tegemine vajalik, kuna toimunud ei ole mitte ainult inimressursi asendamine vaid teenuse kvaliteedi parandamine läbi heatasemeliste spetsialistide eduka värbamise, pealegi enamik inimesi on tööle tulnud just  Kuusalu vallast, kes teavad, tunnevad ja oskavad hinnata inimeste ootuseid ja vajadusi.
  • Muutunud juhtimiskultuur. Näitena – valla teenistujad ei osale vallavalitsuse istungitel käsutäitjatena vaid protsesside läbiviijatena, osalistena. Vallateenistujate osalemine ei toimu püsti seistes ja aru andvalt vaid istudes ja osalevalt. Vallavalitsus on tööorganiks, mitte käskude elluviimise vahendiks. Kinnitan täie veendumusega, et kõikide tänase vallavalitsuse otsuste taga on kollegiaalne tegevus, mitte dokumentide allkirjastamine vallavanema poolt ilma kollegiaalse otsuseta.
  • Alates uue koalitsiooni vallavalitsemise ajast ei ole ma kohanud pisaraid ja tööst eemaletõmbumist. Vastupidi – näen soovi arutada, soovi alustatud ja toimivaid protsesse efektiivsemaks muuta. Vastutada.
  • Vallavanema teatepulga üleandmisel M.Salule sain ise avaliku tänu osaliseks teenistujate poolt selle eest, et esmakordselt viimase 11 aasta jooksul tänasin valla ametnikke. Pisaraid küll ei olnud aga hääle võttis värisema.
  • Praegune vallavalitsus on senini teadlikult vältinud mistahes etteheidete ja vigade otsimist eelmise vallavanema töös selleks, et nende kaudu ise kuidagi parem välja paista. Senini on lähtutud printsiibist, et töö tulemused räägivad ise enda eest. Möönan, et tegijal vigu juhtub ja  see on paratamatu. Kuid need ei ole kindlasti sellise tähendusega, mis oleksid umbusaldamise põhjuseks.
  • Julgen kinnitada, et kollektiivselt on väga lühikese ajaga käima saadud enamik suuri protsesse  –  (sotsiaalvaldkonnas, noorsootöös, IT tegevuses, kaasamistes (eelarve, teed), koostöö vabaühenduste ja kogukondadega, valla omandi koordineerimises,  õigusvaidluste segapuntra lahtiarutamises jne) – mis on olnud nii endiste, kui praeguste valimisliitude lubaduste/ootuste sisuks ja ka uue moodustatud koalitsiooni ootuste sisuks. Mida veel? Kas tõesti on võimalik veel intensiivsemalt, paremini, pragmaatilisemalt ootusi ellu viia – või kus ja kes on need uued tegijad. Endised vanad?

Julgen kogemuspõhiselt kahelda. Isegi volinik Margus Soom on varem öelnud – see tähendaks tagasilangemist “tumedasse keskaega”.

Tänapäevane kohaliku omavalitsuse juhtimine tähendab erinevaid spetsiifilisi oskuseid. Kahju, et maatriksit on püütud naeruvääristada, selle asemel, et mõista efektiivse juhtimisprotsessi sisulisi väärtuseid.   Head volinikud ajad on muutunud nagu  juhtimisprotsessidki viimase 11 aasta jooksul.

Isiklik eeskuju ja väljapaistvus on olulised. Kuid need ei saa olla eraldi eesmärgiks – tähtsad on  protsessid, mis on vallaelanike teenindamiseks – läbipaistvad, põhjendatud ja arusaadavad. Arusaadavus vallavanema ametikoha ja vallavalitsuse tegevuse väärtusest tekib koos teenuse kvaliteediga. See saab olema mõõdupuuks, hinnangu andmise kohaks. Personaalne väljapaistvus tuleb välja teenida.    

Pöördudes tänases olukorras tagasi perioodi, kus me olime viimased 11 aastat – siis julgen paluda kõigil enda sisse vaatamist ja küsida, kas valijatena oleme teid volitanud seda perioodi taaskehtestama?

  • Ja mis on umbusaldajate kartuseks – kas tõesti see, et mõne aja pärast on kontrastid viimase 11 aastaga võrreldes liiga teravad ja ei olegi enam midagi pöörata? või ehk soov ise nautida tulemuste vilju?  

Loetelu võiks jätkata aga umbusalduse põhjuseid ma nende hulgast ei leia.

Siit aga edasi arvamuse juurde, mis võiksid olla siis umbusaldamise motiivid? miks oleme täna olukorras, kus umbusaldamine on esitatud, kuid motiiv peale politiitfraasi “umbusaldamine”,  puudub.

Püüan arutleda selle üle.

Tänase situatsiooni kirjelduseks. Tunnistagem, et umbusaldamise näol ei ole tegemist meelsusega kompromissitus poliitilises võitluses ideede või käegakatsutavate projektide elluviimise nimel. Võitlus käib millegi muu üle.

Kas volinikud väärivad olla selles võitluses osalised või soovivad olla osalised oma valijate ootuste täitmise ees. See on teie valiku koht.

Mis on siis tänases poliitilises vastasseisus tekkinud uue koalitsiooni liikumapanevaks jõuks – mis on see uus, huvitav, väärtuspõhine sisend, mille nimel peaks nurka viskama oma tegelikud tõekspidamised ja sisemise veendumuse avaliku usalduse saamiseks.

Nendest kriteeriumitest lähtuvalt mõtlen , mis ma mõtlen, kuid välja ei mõtle.

Ja paratamatult jäävad domineerima mõtted kellegi isiklikest ambitsioonidest, mille läbiviimise taha olete volinikena üles rivistatud, valmis ellu viima poliitilisi vangerdusi.

Küsin – kas olete nõu pidanud ka oma valijatega, oma seisukohti esitanud, mida keegi teist volinikena umbusaldamisega tegelikult silmas on pidanud, põhjendanud, selgitanud. Nagu minagi, valla juhtimise juures lähedal seisva isikuna, sellest aru ei saa julgen kinnitada, et ka teie valijad ei mõista teid. Kas vastutustundetus, kultuuritus või ignorantsus või veel miski? Seetõttu on ka avalduse esitajate kõige häälekamad toetajad nõudnud avalikus meedias avaliku poomise (vabandust vallavanema minemakihutamise) läbiviimist. Kas tõesti usute, et sellise poliitignorantsusega on võimalik teenida lugupidamist  mistahes tulevikus tehtava otsusega.  

Senini on ilmunud vaid põhjendusteta avaldus ja lubadused oma tegemiste kohta. Aga mille poolest erinevad uued lubadused sellest, mille osas täna protsessid käivad?

Seetõttu  võib ainult järeldada, et need teievahelised kokkulepped ongi jäänud vaid kitsa ringi otsustusteks, mille tulemuseks on isiklike poliitiliste ambitsioonide realiseerumine – kellele vallavanema koht, kellele volikogu esimehe ja aseesimehe kohad. Olen enam kui veendunud, et need otsustused on tehtud mitte teie kõikide ideede nimel vaid oma allkirja olete andnud mingitel teistel kaalutlustel. Ja nendeks ei ole sisulised etteheited vallavalitsuse tänasele tööle, sh minule.

Minu isiklikul hinnangul on enamikke, täna selle laua ümber istuvaid volinikke alavääristatud ja manipuleeritud. Teie iga hääl avaldub tulevaste volikogu esimehe ja aseesimehe (Soom ja Lootsman) kandidaatide poliitilise lehmakauplemise hinnas.

Läbi võiks olla poliitmängude aeg. Sellest tingitud ka minu tänane südamevalust kantud väljaütlemine. Muutuseid on vaja ja just poliitkultuuris. Ja see saab alguse just teist, lugupeetud volinikud, kes te mõtlete oma valijatest mitte ametikohtadest.  Laske palun lahti sellest nähtamatust köiest, mille otsas teid lohistatakse.

Hinges soovin, et volinikena ei  laskuks  te tasemele, mille  mõõdupuuks on kriminaalne tegevus, poliitmanipulatsioon, vastutustundetus. Vabandan nende väljendite eest, kuid umbusalduse põhjuste ja motiivi puudumine ning isiklike  ambitsioonide domineerimine ei võimalda mul teisiti mõelda.

Väga soovin, et te ei peaks kunagi häbenema otsust, mida täna tegemas olete. Olete andmas  sisu kogu oma edaspidisele tegevusele ja iseenda mainele. Kas olete valmis kandma ka kaasnevat vastutust?

Olen veendunud ja loodan, et teie südamed, mõtted ja hing räägivad teist keelt, kui see mis teile ette kirjutatud on.  

Isiklikult ei häbene ühtegi aasta jooksul vallavalitsuse liikmena tehtud otsust ega isiklikku panustamist vallaelu parendamisse. Olen uhke kõikide algatatud ja toimivate protsesside üle. Vald on otustavalt pööranud näoga oma elanike poole. Ärge peatage neid protsesse.

Personaalselt Margus Soomi poole – küsimus – kas tead, mis juhtub eesliga  kahe heinakuhja vahel? Jääb lõpuks nälga!                

 Aitäh tähelepanu eest!             

Heino Junolainen

Kuusalu vallavalitsuse liige

Kuusalus,

18. detsembril 2018