Ingeldrin Augi kõne Kuusalu Vallavolikogus

Kuusalu Vallavolikogus

18.12.2018

Ma olen alati olnud seda meelt, et ainus koht, kus edu tuleb enne tööd, on sõnaraamat. Ja seda enam on kahju, et seda tööd sotsiaalkomisjoni esimehena on saanud teha väga lühikest aega.

Vaatamata sellele oleme selle lühikese aja jooksul viinud ellu mitmed ideed, mis varasematel aegadel on olnud küll mõtteis ja isegi jutuks, kuid jäänud mingil põhjusel teostamata.

Möödunud valitsemisperioodidel tegeles sotsiaalkomisjon peamiselt sotsiaaltoetuste jagamisega. Volikogu juurde loodud komisjoni liikmed ei saanudki tegeleda seadusandliku võimu ülesannetega – kujundada valla sotsiaalpoliitikat, vaid olid hõivatud abivajajatele toetuste andmisega, mis oma töö sisult on pigem täidesaatva võimu ehk vallavalitsuse ülesanne, mida peaksid täitma sotsiaalvaldkonna ametnikud.

Just sellele vastuolu kõrvaldamise vajadusele viidates olid mitmed eksperdid minu kutsel valmis sotsiaalkomisjoni liikmeks astuma tingimusel, et esimese tegevusena korraldame töö ümber nii, et sotsiaalkomisjon saab ka päriselt tegeleda seadusloomega. Me saavutasime selle mõne kuuga, kui kinnitasime oma põhimääruse ning vallavalitsuse juurde loodi ametnikest-spetsialistidest koosnev sotsiaalkomisjon.

Nüüd, kui sotsiaalkomisjonil oli aega tegeleda põhiülesandega – oma tegevusvaldkonnas valla sotsiaalpoliitika kujundamisega, jõudsime mõndagi.

Oleme kaasajastanud kokku umbes seitse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda reguleerivat korda eesmärgil soodustada Kuusalu valla elanike toimetulekut ja aidata kaasa nende elukvaliteedi parendamisele. Oleme teinud seda tahtega pakkuda kvaliteetsemaid teenuseid, vajadusel ka toetuseid riskigruppi kuuluvatele või vähekindlustatud peredele ja isikutele.

Mitmete valupunktide osas, mille olemasolu on varasematel aastatel küll teadvustatud, kuid on vähe tehtud nende lahendamiseks, oleme teinud käegakatsutavaid tegusid. Valupunktidena olgu nimetatud Allika külas asuva sotsiaalmaja mitte-elamisväärne olukord, pansionaadi rajamise vajadus, sotsiaaltöötajate palgapoliitika ning töötajate vähesus, ning toetatud elamise maja Kuusalu keskuses.

Ja nüüd sellest samast erihoolekandemajast ehk toetatud elamise majast. Umbusaldusavaldusega tutvudes ning otsides põhjuseid minu isiku umbusaldamiseks, leidsin sotsiaalvaldkonna osas etteheite erihoolekandemaja ehitamisega tahtliku venitamise osas, mille tulemusena oleks ehitusprojekt kaotanud justkui suure osa oma funktsionaalsusest ja esteetikast. Võin teile kinnitada, et ehitusprojekt ei kaotanud oma esteetikast sugugi ning usun, et umbusalduse avaldajad teavad seda isegi. Tegelikult hoidsime projekti muutes kokku 164 000 eurot maja funktsioonide pealt, mis ei olnud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetust arvestades eesmärgipärased ning ei vastanud lähteülesandele, näiteks kulukalt planeeritud kogu maja funktsionaalsus füüsiliste erivajadustega inimestele, kuigi sinna elama asuvad inimesed pole ükski füüsilise erivajadusega.

Suve lõpul toimus Kuusalu vallas esmakordselt, head kaasamise tava silmas pidades kokku kutsutud, arengukava seminar. Sotsiaalvaldkonna töögrupi osas oli rõõm, et osalejaid oli palju ja nende hulgas nii volikogu liikmeid kui igapäevaselt sotsiaalvaldkonnas tegutsevaid inmesi. Seda nii praeguse koalitsiooni kui tänase umbusaldaja, Ühise Kodu ridadest. Ühe eesmärgina sõnastasime töögrupis sotsiaalvaldkonna prioritiseerimise – tähtsustada sotsiaalvaldkonda senisest enam. See algab töötajate tunnustamisest ja sotsiaalvaldkonna kuvandi parandamisest kuni eelarve suurendamise ja valdkonda lisatöötajate ning suurema palgafondi planeerimiseni.

Selle järgi oleme ka tegutsenud, oleme tööd ümber korraldades ja uute töötajate lisandumisega vähendanud meie sotsiaaltöötajate suurt töökoormust ning mis väga oluline, 2019. aasta eelarvega on kavas hoolekandetöötajate palgad tõsta 950 euroni, mis on 60% võrra rohkem eelmisest palgast. Meie sotsiaalvaldkonna spetsialistide palgad on aastaid jäänud alla teiste omavalitsuste palgatasemetele ning see on võtnud meilt mitmeid väga hinnatud spetsialiste.

Vallas kaua vaid jutuks olnud pansionaadi rajamise osas on valminud kontsessioonihanke mustand ning esimest korda valla ajaloos on kavas läbi viia hankemenetlus rahvusvahelisena, et saada parim pakkuja ehk hoopis naaberriikidest, kus hooldekodude pidamisel on meist palju pikaajalisem kogemus.

Kui aastaid oleme vaid nentinud peamiselt Allika külas elavate abivajajate eluruumide mittevastavust elamisväärsele pinnale, siis selle napi aja jooksul oleme planeerinud lahenduse rajada kaasaegsed ja elamisväärsed pinnad Kredexi abil sotsiaalüürikorterite näol. Loodan väga, et selle plaaniga minnakse edasi vaatamata sellele, kes on otsustajad peale umbusaldusavaldusi.

Ma tahan tänastele umbusaldajatele südamele panna, et täna teiste tuld kustutades ei hakka teie oma säravamalt põlema. Teil on olnud aastaid aega lahendada neid valupunkte, mille osas oleme meie jõudnud selle napi ajaga mõndagi. Sotsiaalvaldkonna tänaste ja homsete klientide nimel, ärge seda nüüd ära rikkuge.

Ingeldrin Aug

Sotsiaalkomisjoni esimees