Indrek Link

Olen sündinud ja kasvanud kaunis Valkla külas, kus elan ka täna koos oma perega. Haridustee
sai alguse Kuusalu Keskkoolis, kust teadmisi on omandatud meie peres juba kolm põlve –
täna õpib seal minu tütar.
Kogu elu olen töötanud siseturvalisusega seotud ametikohtadel, kus minu põhiline eesmärk
on, et meie riigis oleks turvaline, et Eesti oleks koht, kus inimestel on hea elada.
Kohalikul tasandil olen viimastel aastatel rohkem panustanud haridusega seotud teemadesse.
Ilmselt on siin tõukeks olnud soov, et kodukandi kool saaks lapsele pakkuda head haridust.
Samas olen haridust pidanud oluliseks nii enda arendamisel, kui uute kolleegide koolitamisel.
Alates 2017. aasta sügisest olen juhtinud Kuusalu Keskkooli hoolekogu tööd ning olnud
viimase volikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni liige. Sellesse perioodi jääb kogemus
tegeleda probleemidega, mis olid aastaid ette prognoositavad, kuid millega asuti tegelema
viimastel minutitel. Mõnede haridusalaste probleemide, näiteks kooli ruumipuuduse
lahendamine, on võtnud lubamatult palju aega ning pidurdanud kooli arengut. Meeldivam
pool on olnud sellele järgnenud protsess ja võimalus kaasa lüüa kooli uut osa puudutavatel
aruteludel. Kahjuks liiguvad mõnikord elud kiiremini, kui meie otsused ja tegevused, samas
kui ka vanemad õpilased ootavad ja soovivad tänapäevast õpikeskkonda.
Hea haridus, selle kättesaadavus ja suurepärased tingimused peavad olema igapäevaelu
loomulik osa. Kuusalu valla lapsed väärivad seda, et just koduvallas oleks võimalik saada
parim haridus.
Pean oluliseks kogukondade arenemist. Olen külakogu liige ja selleks, et senisest paremini
külaelu edendada, oleme koos tublide küla inimestega loonud Valkla külaseltsi. Minu jaoks
on oluline, et elukeskkonna kaasajastamine jõuaks valla igasse asumisse, tagades kõikidele
paremad tingimused.
Üha enam väärtustatakse liikumist ja tervislikku eluviisi. Turvalise liikumise võimaluste
loomisele tuleb pöörata suuremat tähelepanu ja otsida lahendusi. Kuidas mujal saab, aga meil
mitte? Toetan meie programmis toodut: „Kergliiklusteede võrgustiku arendamiseks võtame
jutu asemel ette reaalsed teod.“.
Järgmisel perioodil seisame ilmselt silmitsi survega maavarade ammutamiseks lisaks
olemasolevate maardlate laiendamisele ka uute kasutusele võtmise osas. On oluline, et nii
elukeskkonna kui majanduse arendamisel valitseb mõistlik tasakaal inimtegevuse ja looduse
vahel.
Vabal ajal meeldib mulle tegeleda spordiga – viimastel aastatel olen avastanud enda jaoks
jooksmise. Samuti meeldib mulle perega looduses matkamine ja reisimine – Eestimaa on ilus!
Valla elu korraldamine peab toimuma pikemalt ette vaadates ja mõtestatult, mitte ainult
vastavalt probleemide tekkimisele või õhinapõhiselt.

Seotud artiklid: