Manifest

„Hooliva arengu eest“

Meie kandidaadid tegutsevad selle nimel, et valla elanikel oleks põhjust olla uhke oma valla üle, siin oleks kõigil hea ja turvaline elada. Praegune tagatoa otsustusprotsess ei ole meile vastuvõetav. 

Lõppeva valimistsükli jooksul on vallavõim Kuusalu valla finantsvõimekuse ammendanud ning uutel valimistel suurte ja ilusate asjade lubamine lähimateks aastateks pole aus ega jõukohane. Meie keskendume vallavalitsemise tõhusamaks ning oluliselt kaasavamaks muutmisele.  

Paneme üheskoos valla toimima, näoga kõigi elanike poole 

 • Meie maksuraha kasutatakse ühistes huvides läbipaistvalt ja põhjendatult; 
 • Lastele on tagatud väga hea haridus ja huvitegevus;
 • Eakatele on tagatud väärikalt vananemine;
 • Valla ettevõtjad on hinnatud ja võrdselt koheldud;
 • Tugevad kogukonnad on meie ühtekuuluvuse ja identiteedi vundamendiks;
 • Valla taristu toetab elanike, ettevõtjate ja meid külastavate turistide tegevusi ja huve;
 • Hoiame oma kultuurilugu läbi seda kandvate algatuste toetamise;
 • Inimestele on loodud head võimalused sportimiseks ja vabaaja harrastusteks;
 • Kõigi turvalisus on tagatud koostöös riigi ja vabatahtlike tegevusega; 
 • Vallast areneb atraktiivne linnalähedane elu-, puhke- ja turismipiirkond; 
 • Elukeskkonna kujundamisel valitseb mõistlik tasakaal inimtegevuse ja looduse vahel;
 • Valla mainekujunduse käigus loome üheskoos uue, positiivse  tähendusega elanikke liitva valla sümboli;

Loome Kuusalu vallast moodsa, tõhusa valitsemiskorraldusega omavalitsuse, mille juhtimisse saavad kõik panustada

 • Valla eelarvemenetlus ja investeeringute kavandamine on elanikke, kogukondi ja vabaühendusi kaasav;
 • Anname kogukondadele suurema õiguse (planeerimine, kohalik elukeskkond, taristu, mets jne) neid puudutavate otsuste tegemisel;
 • Külade kogukondliku identiteedi tugevdamiseks tõhustame koostööd külade ja valla vahel, toetame elanikke ühendava taristu (vabaõhulavad, kiigeplatsid jne) rajamist;
 • Muudame valla allasutuste juhtimise ja nendevahelise koostöö efektiivsemaks;  
 • Anname kõigile, kes soovivad osaleda avalikus juhtimises, võimaluse vallavolikogu komisjonidesse kandideerimiseks;
 • Esindame ja kaitseme vallaelanike ja kogukondade huve asjaajamises riigi erinevate ametkondadega; 
 • Suurendame Euroopa Liidu ning riiklike toetuste kaasamise võimekust; 

Hariduselu korraldamisel loome eeldused noortel elus hästi hakkama saamiseks 

 • Seisame kodulähedaste koolide säilimise eest;
 • Viime valla haridusvõrgu juhtimises ja kuludes ellu vajalikud muudatused eesmärgiga pakkuda konkurentsivõimelist kaasaegset haridust;
 • Kuusalu Keskkooli hoonekompleksi kaasajastamise jätkamisega tagame lapsesõbraliku “kogupäeva kooli“ toimimise;
 • Väärtustame õpetajaid ja loome neile parimad õpetamise võimalused;
 • Toetame laste ja noorte tervisega seotud teadlikkuse tõstmist;
 • Oleme noorte volikogule partneriks nende ideede elluviimistel;
 • Hoiame Kuusalu valla ajaloo- ja kultuuripärandit ning algatame ajaloo- ja kultuuripärandi keskuse loomise;

Turvalisus ning sotsiaalne kaitse on tagatud kõigile vallaelanikele

 • Loome sotsiaalkaitse valdkonnas läbimõeldud koostöövõrgustiku ning tagame abivajajatele seeläbi laiapõhjalise toimetuleku ning toe; 
 • Teeme koostööd eraettevõtjatega vallas eakate hooldekodu teenuse pakkumiseks; 
 • Toetame valla eelarvest turvalisuse tagamisega seotud vabatahtlike ühendusi võrdsetel alustel;
 • Oleme riigile turvalisuse küsimuses nõudlikuks koostööpartneriks;
 • Käivitame valla kriisikomisjoni sisulise töö, et tagada elanike turvatunne ja toimetulek kriisiolukordades;

Ettevõtluse ja turismi toetamisega loome eeldused elanike heaolu parandamiseks

 • Toetame valda investeerivaid ja töökohti loovaid ettevõtjaid ja liigume „nullbürokraatia“ eesmärgi suunas. Üldplaneeringus arvestame ettevõtjate arendustegevuse vajadustega;
 • Kuusalu valla territooriumil asuvate loodusressursside kasutamine peab olema elanike huve arvestav;
 • Kaitseväe tegevus valla territooriumil peab toimuma selliselt, et see soodustab valla majandusarengut; 
 • Koostame strateegia merendusega seotud potentsiaali kasutusele võtmiseks erinevates valdkondades nagu turism, kalandus, kultuur ja huviharidus; 
 • Paneme  kogu valla merepiiri toimima mereväravana, mis on avatud nii oma inimestele kui ka turistidele. Üldplaneeringuga loome kogukonnale külades vaba ligipääsu merele;

Taristute ja elukeskkonna arendamine toimub elanikkonna vajadustest lähtuvalt 

 • Kehtestame valla üldplaneeringu valla arengu põhidokumendina ning  selle alusel teeme algust meie kõigi soovide kohase avaliku ruumi arendamisega;
 • Kaasame pädevad spetsialistid, et kujundada Kuusalu aleviku südamest kaasaegne vallakeskus;
 • Teede ehitus- ja korrashoiutööde kavandamisel kaasame elanikud otsustusprotsessi; 
 • Kergliiklusteede võrgustiku arendamiseks võtame jutu asemel ette reaalsed teod;
 • Toetame kiire internetiühenduse rajamist valla iga koduni;
 • Kommunaalteenuste (küte, veevarustus ja kanalisatsioon) hinnakujundamine toimub selgete põhimõtete alusel, tagades õiglase hinna kõigile tarbijatele; 
 • Koostame valla kinnisvarastrateegia hoonete jätkusuutlikuks haldamiseks ning kinnisvarakulude kokkuhoiuks;
 • Korrastame jäätmete ühiskogumise süsteemi valla territooriumil ja loome valla jäätmejaamale lisandväärtuse läbi ringmajanduse;